نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

مشاوره دانشجویی

انجام امور پژوهشی

مشاوره دانشجویی

شورای جذب

یکشنبه

الکتروشیمی پیشرفته

مشاوره دانشجویی

انجام امور پژوهشی

مطالعه

دوشنبه

اکسیداسیون و خوردگی داغ

انجام امور پژوهشی

مشاوره دانشجویی

شورای گروه

سه شنبه

مشاوره دانشجویی

انجام امور پژوهشی

مشاوره دانشجویی

مطالعه

چهار شنبه

مشاوره دانشجویی

انجام امور پژوهشی

شورای فرهنگی

مطالعه