نام و نام خانوادگی: دکتر رسول امینی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:

تحقيقاتی/کاربردی: پوشش های نانوکامپوزيتی مقاوم به خوردگی، پوشش های الکتروکاتاليست، بايوسنسورهای الکتروشيميايي (پوشش های گرافن، اکسيد گرافن و کامپوزيت های آنها)، پيل های سوختی دما پايين، باطری های ليتيم/يون، آلياژهای حافظه دار، آلياژهای شيشه ای/ترکيبات شبه بلور/مواد نانوساختار

تحقيقاتی/صنعتی: مديريت خوردگي، حفاظت کاتدی، ممانعت کننده های خوردگی، پايش خوردگی

 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی و علم مواد،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیک:amini[@]‎sutech.ac.ir