دکتر شهرياری

اطلاعات فردی

فرهاد شهریاری نوگورانی، استادیار گروه خوردگی و حفاظت فلزات

شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی و علم مواد، کد پستی 13876-71557

تلفن: 7-7354500-0711 داخلی 2690

پست الكترونيك: shahriari@sutech.ac.ir 

 

0