لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
علم مواد
 1.  مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد (ویلیام کلیستر)
 2. مقدمه ای برمتالورژی فیزیکی (سیدنی اونر)
 1. مقدمه ای بر مهندسی مواد
 2.  آرایش الکترونی و انواع پیوند
 3.  ساختار جامدات بلوری
 4.  عیوب شبکه ای
 5. نفوذ
 6. خواص مکانیکی فلزات
 7. نابجایی ها و مکانیزم های استحکام دهی
 8.  نمودارهای فازی
     
لیست دروس ارشد منابع  
 انجماد پیشرفته  
 1. Fundamentals of Solidification, W.‎ Kurtz, D.‎ J.‎ Fisher ‪(3th edition)‬
 2. Phase Transformations in Metals and Alloys, D.‎ A.‎ Porter
 1. Introduction to solidification
 2.  Atom transfer at interface
 3.  Morphological instability of interface
 4.  Solidification microstructure: cells and dendrites
 5.  Solidification microstructure: eutectic and peritectic
 6.  Solute redistribution
 7.  Rapid solidification
مباحث ویژه در بیومواد
 1.  Biomaterials: An Introduction, J.‎ Park and R.S.‎ Lakes, Springer Science-Business Media, LLC.‎
 2.  Handbook of Materials for Medical Devices, J.R.‎ Davis, ASM International.‎
 3.  Biomaterials: Principles and Applications, Edited by J.B.‎ Park and J.D.‎ Bronzino, CRC Press.‎
 4.  An Introduction to Biomaterials, S.‎ A.‎ Guelcher and J.‎ O.‎ Hollinger, Taylor & Francis Group.‎
 5.  Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, B.D.‎ Ratner, A.S.‎ Hoffman, F.J.‎ Schoen, J.E.‎ Lemons, Elsevier Academic Press, 2004.‎
 6.  Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science, J.S.‎ Temenoff, A.G.‎ Mikos, Prentice Hall, 2008.‎.‎
 1. Introduction to biomaterials
 2.  Introduction to biology
 3.  Types of Biomaterials
 4. Metals and alloys
 5. Ceramics and glasses
 6. Polymeric biomaterials
 7.  Composite biomaterials
 8.  Biocompatibility assessment
 9.  Tissue engineering
 10.  Nanobiomaterials

 

 متالورژی پودر پیشرفته
 1.  Powder metallurgy science, R.‎ M.‎ German
 2. Powder metallurgy principles and applications, F.‎ V.‎ Lenel
 3.  Liquid phase sintering, R.‎ M.‎ German
 4.  Fundamentals of ceramics, M.‎ V.‎ Barsoum
 1. Introduction to powder metallurgy
 2.  Methods for powders characterization
 3.  Powder synthesis methods
 4. Consolidation of powders
 5.  Solid state and liquid state sintering
 6.  Characterization of compacts
روش های پیشرفته آنالیز مواد
 1.  Elements of X-ray diffraction, B.‎ D.‎ Cullity
 2.  Principles and applications of powder diffraction, A.‎ Clearfield.‎
 1. Properties of X-rays
 2.  Direction of diffracted beam
 3. Intensity calculations
 4.  Determination of crystal strucure
لیست دروس دکتری منابع  
بیومواد پیشرفته
 1.  Biomaterials: An Introduction, J.‎ Park and R.S.‎ Lakes, Springer Science-Business Media, LLC.‎
 2.  Handbook of Materials for Medical Devices, J.R.‎ Davis, ASM International.‎
 3.  Biomaterials: Principles and Applications, Edited by J.B.‎ Park and J.D.‎ Bronzino, CRC Press.‎
 4.  An Introduction to Biomaterials, S.‎ A.‎ Guelcher and J.‎ O.‎ Hollinger, Taylor & Francis Group.‎
 5.  Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, B.D.‎ Ratner, A.S.‎ Hoffman, F.J.‎ Schoen, J.E.‎ Lemons, Elsevier Academic Press, 2004.‎
 6.  Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science, J.S.‎ Temenoff, A.G.‎ Mikos, Prentice Hall, 2008.‎
 1. Introduction to biomaterials
 2.  Introduction to biology
 3.  Types of Biomaterials
 4. Metals and alloys
 5. Ceramics and glasses
 6. Polymeric biomaterials
 7.  Composite biomaterials
خواض و کاربرد ذرات و مواد نانو