نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۹- ۸

۱۰:۳۰-۹

۱۲-۱۰:۳۰

۱۳ - ۱۲

۱۶ – ۱۳

شنبه

مطالعه

انجماد پیشرفته

راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد

نماز و ناهار

امور پزوهشی

یکشنبه

مطالعه

راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد

راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد

نماز و ناهار

امور پزوهشی

دوشنبه

مطالعه

انجماد پیشرفته

مباحث ویژه در بیومواد

نماز و ناهار

جلسه گروه

سه شنبه

مطالعه

راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد

راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد

نماز و ناهار

امور پزوهشی

چهار شنبه

مطالعه

راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد

راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد

نماز و ناهار

امور پزوهشی