آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده مهندسی و علم مواد

تلفن:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰

نمابر:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰