منشی دانشکده

نام ونام خانوادگی عنوان پست سازمانی تلفن داخلی تلفکس
علی موسوی مسئول دفتر 2898 0711-7354520

 

0