نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر فرهاد شهریاری

دانشیار http://mse.sutech.ac.ir/DrShahriari shahriari [@]‎sutech.ac.ir

دکتر مرتضی علیزاده

دانشیار http://mse.sutech.ac.ir/DrAlizadeh alizadeh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر رسول امینی

دانشیار http://mse.sutech.ac.ir/DrAmini amini [@]‎sutech.ac.ir

دکتر امیر حسین تقوایی

دانشیار http://mse.sutech.ac.ir/DrTaghvaei taghvaei[@]sutech.ac.ir

دکتر علی مشرقی

دانشیار http://mse.sutech.ac.ir/DrMashreghi mashreghi[@]‎sutech.ac.ir

دکتر هومان شکراللهی

استاد http://mse.sutech.ac.ir/DrShokrollahi shokrollahi [@]‎sutech.ac.ir
دکتر علی میرزائی استادیار http://mse.sutech.ac.ir/fa/Drmirzaei mirzaei[@]‎sutech.ac.ir
دکتر ساره مصلح شیرازی استادیار http://mse.sutech.ac.ir/Drmosleh mosleh[@]‎sutech.ac.ir