اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی خوردگی و حفاظت فلزات

 

 

 

دکتر فرهاد شهریاری

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

 

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر شهریاری

پست الکترونیکی

shahriari @ sutech.ac.ir

 

 

 

دکتر مرتضی علیزاده

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

 
آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر علیزاده

پست الکترونیکی

alizadeh @ sutech.ac.ir

 

  دکتر رسول امینی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

2889

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر امینی

پست الکترونیکی

amini @ sutech.ac.ir

اعضاء هیئت علمی گروه شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

 

 

 

دکتر امیرحسین تقوایی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

 

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر تقوایی

پست الکترونیکی

 

        اعضاء هیئت علمی گروه الکتروسرامیک                                                 

 

 

 

دکتر علی مشرقی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

2616

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر مشرقی

پست الکترونیکی

mashreghi@sutech .ac.ir

 

 

 

دکتر هومان شکراللهی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن داخلی

2744
آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر شکراللهی

پست الکترونیکی

shokrollahi @ sutech.ac.ir

 

 

0