نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم کبری ابوالوردی مسئول دفتر

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۹۸

خانم راحله دمان کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۵۷۰