تحصیلات تکمیلی

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول 94-  93 گروه خوردگی

الکترو شیمی پیشرفته
اکسیداسیون و خوردگی داغ

خوردگی پیشرفته
حفاظت کاتدی و آندی

ترمودینامیک پیشرفته
مهندسی سطح پیشرفته

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول 94-93 گروه الکترو سرامیک

مکانیک کوانتومی جامدات
فیزیک حالت جامد پیشرفته

خواص مغناطیسی مواد
شناخت مواد قطعات الکترونیکی

 

0