لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول ۹۴-  ۹۳ گروه خوردگی

الکترو شیمی پیشرفته
اکسیداسیون و خوردگی داغ

خوردگی پیشرفته
حفاظت کاتدی و آندی

ترمودینامیک پیشرفته
مهندسی سطح پیشرفته

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول ۹۴-۹۳ گروه الکترو سرامیک

مکانیک کوانتومی جامدات
فیزیک حالت جامد پیشرفته

خواص مغناطیسی مواد
شناخت مواد قطعات الکترونیکی