گروه های آموزشی

این دانشکده دارای سه گروه  آموزشی می باشد :

1- گروه خوردگی و حفاظت مواد

2- گروه الکتروسرامیک

3- گروه شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
 

0