مدیریت

رئیس دانشکده دکتر فرهاد شهریاری
مرتبه ی علمی استادیار
پست الکترونیکی shahriari @sutech.ac.ir
تلفکس 071-37353509

 

0