گروه شناسایی و انتخاب مواد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۱۳۹۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز به فعالیت نمود. به دلیل همپوشانی این گرایش با سایر گرایش ­های مهندسی مواد، کلیه اساتید دانشکده در تدریس و هدایت دانشجو در این گرایش فعال هستند. فعالیت­های تحقیقاتی در گرایش شناسایی و انتخاب مواد عمدتاً عبارتند از:

  • ساخت و مشخصه­ یابی شیشه­ های فلزی
  • ایجاد و مشخصه­یابی ریزساختاری مواد و پوشش­های دمای دمای بالا
  • ساخت و مشخصه­ یابی کامپوزیت به روش اتصال نوردی تجمعی
  • ساخت و مشخصه­ یابی مواد زیستی