با هماهنگی­های انجام شده توسط رئیس دانشکده مهندسی و علم مواد با شرکت گاز استان فارس و حمایت معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه به زودی نخستین دوره آموزش و بازآموزی جوشکاران پیمانکار شرکت گاز استان فارس مطابق استاندارد مورد نظر این شرکت در کارگاه عمومی دانشگاه به اجرا در خواهد آمد.