دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شیراز از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ پذیرای دانشجویان مقطع دکتری در گرایش مواد پیشرفته خواهد بود.