سند تأسیس مرکز توسعه فناوری مشترک با دانشگاه در حوزه خوردگی و پوشش بین دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت صنایع الکترونیک شیراز منعقد شد. در این سند، تعریف پروژه­های پژوهشی در حوزه خوردگی و پوشش در راستای نیاز شرکت صنایع الکترونیک شیراز و در قالب طرح پژوهشی، پژوهانه تحصیلات تکمیلی و غیره پیش­بینی شده است.