آقای دکتر رسول امینی عضو محترم گروه خوردگی و حفاظت از مواد دانشکده مهندسی و علم مواد به مرتبه دانشیاری نائل آمدند.