آقای دکتر علی مشرقی عضو محترم گروه الکتروسرامیک دانشکده مهندسی و علم مواد به مرتبه دانشیاری نائل آمدند.