آقای دکتر هومان شکراللهی عضو محترم گروه الکتروسرامیک دانشکده مهندسی و علم مواد به مرتبه استادی نائل آمدند. ایشان صاحب مقالات متعدد در مجلات معتبر خارجی حوزه الکتروسرامیک بوده و نیز مؤلف دو کتاب فارسی تخصصی در این حوزه هستند.