گروه الکتروسرامیک نخستین گروه شکل گرفته در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شیراز است. گروه الکتروسرامیک با توجه به هم­جواری با صنایع برتر کشور در حوزه سرامیک­ های الکتریکی، نوری و مغناطیسی و نیز نقش حیاتی این گروه از مواد در ساخت مواد و سامانه­ های پیشرفته تشکیل شد. این گروه از سه عضو هیأت علمی که استاد، دانشیار و استادیار هستند بهره می­ گیرد و عمدتاً در زیرشاخه ­های تخصصی سرامیک­ های مغناطیسی، سلول های خورشیدی حساس شده با رنگینه، حسگرها و نانوفناوری فعال است.