آزمايشگاه های تحقیقاتی داير در دانشکده مهندسی و علم مواد

رديف

نام آزمايشگاه

دستگاه های اصلی موجود

۱

آزمايشگاه فرآوری پودر

 1.  آسياب سیاره ای انرژی بالا مکانیکی
 2. Magnetico Stirrer
 3.  Hot Plate
 4.  Ultrasonic Cleaner
 5.  Glove Box
 6.  ترازوی دقيق به همراه دانسيتومتر
 7. دستگاه ماکروویو پرس هیدرولیک
 8.  کوره الکتریکی
۲

آزمايشگاه متالوگرافی و ميکروسکوپ نوری

 1.  میکروسکوپ نوری
 2.  دستگاه پولیشر
 3. دستگاه مانت گرم
 4.  کاتر دورانی
۳

آزمايشگاه اندازه گيری های الکتريکی و مغناطيسی

 1.  دستگاه VSM
 2.  دستگاه LCR متر
 3.  دستگاه d33 متر
 4.  دستگاه اوسيلوسکوپ
۴

آزمايشگاه خوردگی و پوشش دهی

 1.  دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات و
 2. دستگاه امیدانس الکتروشيميايي
 3. pH متر
 4. دستگاهCoatingspin
 5. دستگاه رکتيفاير Dc
 6. دستگاه Dip Coating
 7. سل خوردگی به همراه الکترودهای مرجع و کانتر
 8. تجهیزات سماتتاسیون پودری
 9. کوره عمیلیات حرارتی دما بالا
 10. کوره عملیاتی حرارتی اتمسفر کنترل
 11. اوون

۶

آزمایشگاه خواص مکانیکی

 1. دستگاه نورد
 2. دستگاه پرس
۵

آزمایشگاه مواد پیشرفته

 1.  دستگاه Spin Coater
 2.  دستگاه Dip Coater
 3.  کوره عملیات حرارتی اتمسفر کنترل
 4.  آون
 5.  رسوب شیمیایی بخار (CVD)
 6.  ریزسختی سنج
 7. ۷ نورد پایلوت
 8. منبع تغذیه پالسی معکوس