آزمايشگاه های تحقیقاتی داير در دانشکده مهندسی و علم مواد

رديف

نام آزمايشگاه

دستگاه های اصلی موجود

۱

آزمايشگاه فرآوری پودر

 1. منبع تغذیه آبکاری
 2. لایه نشانی دورانی
 3. هیتر - همزن مغناطیسی
 4.  پوشش دهی غوطه وری
 5.  Ultrasonic Cleaner
 6.  Glove Box
 7.  ترازوی دقيق چهار صفر
 8. پرس هیدرولیک
۲

آزمايشگاه متالوگرافی و ميکروسکوپ نوری

 1.  میکروسکوپ نوری، دوربین و نرم افزار آنالیز تصویر
 2.  دستگاه پولیشر
 3. دستگاه مانت گرم
 4. کاتر
۳

آزمايشگاه اندازه گيری های الکتريکی و مغناطيسی

 1.  دستگاه VSM
 2.  دستگاه LCR متر
 3.  دستگاه d33 متر
 4.  دستگاه اوسيلوسکوپ
۴

آزمايشگاه خوردگی و پوشش دهی

 1.  دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات و امپدانس الکتروشيميايي
 2. pH متر
 3. سل خوردگی به همراه الکترودهای مرجع و کانتر
 4. دستگاه رکتيفاير DC 
۵

آزمایشگاه خواص مکانیکی

 1. دستگاه نورد
 2. دستگاه پرس
۶

آزمایشگاه مواد پیشرفته

 1. کوره عملیات حرارتی جعبه ای
 2. کوره عملیاتی حرارتی اتمسفر کنترل
 3. آون
 4. تجهیزات سماتتاسیون پودری
 5. رسوب شیمیایی بخار (CVD)
 6. ریزسختی سنج و نرم افزار مربوطه
 7. منبع تغذیه پالسی معکوس