آزمایشگاههای تحقیقاتی

آزمايشگاه های تحقیقاتی داير در دانشکده مهندسی و علم مواد

رديف

نام آزمايشگاه

دستگاه های اصلی موجود

1

آزمايشگاه فرآوری پودر

1) آسياب سياره ای انرژی بالا

2) Magneto Stirrer

3) Hot Plate

4) Ultrasonic Cleaner

5) Glove Box

6) ترازوی دقيق به همراه دانسيتومتر

7) دستگاه ماکروويو

2

آزمايشگاه متالوگرافی و ميکروسکوپ نوری

1) میکروسکوپ نوری

2) دستگاه پولیش

3) دستگاه مانت گرم

3

آزمايشگاه اندازه گيری های الکتريکی و مغناطيسی

1) دستگاه VSM

2) دستگاه LCR متر

3) دستگاه d33 متر

4) دستگاه اوسيلوسکوپ

4

آزمايشگاه خوردگی و پوشش دهی

1) دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات

2) دستگاه امپدانس الکتروشيميايي

3) pH متر

4) دستگاه Spin Coating

5) دستگاه رکتيفاير DC

6) دستگا%D="font-size:12px">11) امکانات آزمون اکسيداسيون چرخ%D-serif">7) دستگاه Dip Coating

8) سل خوردگی به همراه الکترودهای مرجع و کانتر

9) تجهيزات سمانتاسيون پودری

tahoma,geneva,sans-serif">2) کوره عملیات حرارتی دما بالا

3) کوره عملیات حرارتی اتمسفر کنترل

4) اوون

6

آزمايشگاه خواص مکانيکی

1) دستگاه نورد

2) دستگاه پرس

 

 

 

0