اطلاعیه مصاحبه دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی و علم مواد که در روزهای ۱۷و ۱۸ تیرماه ۹۶ برگزار خواهد شد .   اطلاعیه