بدین وسیله به آگاهی می­رساند معرفی شدگان آزمون دکتری سال ۹۷ متقاضی پذیرش در دانشکده مهندسی و علم مواد که مدارک خود را از طریق ایمیل ارسال نموده اما در روزهای اعلام شده ۱۹ و ۹۷/۴/۲۰ موفق به حضور در مصاحبه نشدند می­توانند روز سه شنبه ۹۷/۴/۲۶ ساعت ۹ صبح به دفتر آموزش دانشکده مهندسی و علم مواد مراجعه فرمایند.