آقای دکتر امیرحسین تقوایی عضو هیات علمی گروه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  موفق به دریافت درجه دانشیاری شده اند.