آقای دکتر فرهاد شهریاری عضو هیات علمی گروه خوردگی و حفاظت مواد موفق به دریافت درجه دانشیاری شده اند.