پایان نامه های کارشناسی ارشد

لیست پایان نامه های که  در این دانشکده به اتمام رسیده به شرح ذیل میباشد .

1- مطالعه مکانیزم تشکیل تر کیبات پیزو الکتریکی تیتا نات سدیم - باریم بیسموت با ساختار نانو بلور/ آمورف به کمک فرایند آلیاژسازی مکانیکی و بررسی خواص ساختاری ، ریز ساختاری،حرارتی و الکتریکی آنها (استاد راهنما :دکتر امینی)

2- بررسی مکانیزم تولید الکتروسرامیک های نانو بلور/ آمورف تیتا نات کلسیم - مس در حین فرایند مکانو شیمیایی و ارزیابی رفتار الکتریکی و حرارتی آن (استاد راهنما:دکتر علیزاده)

3-سنتز به روش شیمیایی و بررسی خواص ساختاری ،الکتریکی و مغناطیسی  نانو بلورهای مولتی فرییک BiFeO3( استاد راهنما : دکتر شکرالهی )

4- سنتز به روش همرسوبی ناانو ذرات فریت کبالت با افزودن Gd-Eu-Ndوبررسی ویزگیهای ساختاری ومغناطیسی آن برای کاربرد در درمان سرطان به روش هایپر تریم ها ( استا راهنما : دکتر شکرالهی )

5- بررسی خواص ساختاری ، ریز ساختاری و رفتار خوردگی آلیاژهای حافظه دار نا نو ساختار Fe- Mn-Si تولید شده به وسیله آلیاژسازی مکانیکی (استاد راهنما : دکتر امینی)

6- تولید نانو ذرات فریت کبالت مورد استفاده در سیالات مگنتورئولوژیکی به روش هم رسوبی وبررسی رفتار کششی و فشاری آنها (استاد راهنما :دکتر شکرالهی)

7-برسی خواص ساختاری ،ریز ساختاری و رفتار خوردگی آلیازهای حافظه دار نانو ساختار Fe-Mn-Siتولید شده به وسیله آلیاژسازی مکانیکی (استادراهنما:دکتر امینی)

8- -تاثیر افزودن لا نتانیوم برویژگی های ساختاری ،الکتریکی ومغناطیسی نانو ذرات فریت بیسموت تولید شده به روش هم رسوبی (استاد راهنما :دکتر شکرالهی)

9- بررسی خواص ساختاری و رفتار خوردگی آلیاژهای حافظه دار نانو بلور Ti Ni Cu تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی( استاد راهنما : دکتر امینی)

10- تاثیر افزودن عنصر لانتانیوم بر ویژگی های ساختاری ، الکتریکی و مغناطیسی نانو ذرات فریت بیسموت تولید شده به روش هم رسوبی (استاد راهنما : دکتر شکرالهی )

11- بررسی خواص  ساختاری ،مغناطیسی و الکتریکی نانو ذرات فریت بیسموت آلاییده با عنصر گادولونیوم سنتز شده به روش هم رسوبی ( استاد راهنما: دکتر شکرالهی)

12- ایجاد ترک های عمودی در پو شش های سد حرارتی پایه زیر کونیا و اثر آن بر رفتار خوردگی داغ پوشش (استاد راهنما : دکتر شهریاری)

13- فرآوری شیمیایی نانو ذرات سرامیک فریت کبالت و مطالعه ویزگیهای ساختاری ، مغناطیسی و مگنتو اپتیک آن و بررسی اثر عناصر افزودنی براین خواص (استاد راهنما: دکتر شکرالهی)

14- ساخت آلیاژهای نانو شبه بلور Al-Cr(Mn)-Fe به روش آلیاژسازی مکانیکی و مطالعه خواص ساختاری و رفتار خوردگی انها (استاد راهنما:دکتر امینی

15- تولید کامپوزیت های چند لایه نانو ساختار Mn/Al/Cu به روش اتصال نوردی تجنعی و بررسی خواص ساختاری ، ریز ساختاری ، مکانیکی وخوردگی آنها( استاد راهنما : دکتر علیزاده )

16- بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت Mn- Zn  سنتز شده به روش هم رسوبی  وکاربرد آن به عنوان عامل کنتراست T2 در تصویر برداری تشدید مغناطیسی (استاد راهنما: دکتر شکرالهی )

17- سنتز خمیر TiO2 با استفاده از نانو ذرات TiO2 به روش سل- ژل به منظور استفاده در ساخت فتو آند نانو متخلخل سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه (استاد راهنما :دکتر مشرقی)

18- ساخت نانو کامپوزیت های Al- Al2O3/B4C با استفاده ازفرآیند  اتصال نوردی تجمعی و بررسی خواص ساختاری، مکانیکی و خوردگی آنها(استاد راهنما: دکتر علیزاده )

19- ایجاد لایه بین فلزی غنی از آلو مینیوم  برسطح پوشش روکشی CoNiCrAlYبه روش آلومینیوم دهی پودری و آثر ان بر رفتار اکسیداسیون پوشش (استاد راهنما :دکتر شهریاری )

20- ساخت آلیاژهای نانو شبه بلور تک بعدی Al-Cu-Ni به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی خواص ساختاری و رفتار خوردگی آنها (استاد راهنما : دکتر امینی )

21- سنتز نانو ذرات فریت منگنز سوپر پارا مغنا طیس پوشش داده  شده با پلی اتیلن گلیکول ،کیتو زان پگیله شده و اصلاح شده با پالمیتیک اسد بعنوان حامل داروهای ضد سرطان (استاد راهنما : دکتر شکرالهی )

22- ساخت آلیاژهای نانو شبه بلور Al-Ni-Crتوسط آسیا کاری مکانیکی و بررسی خواص و رفتار خوردگی نمونه های آلیاژی تولید شده ازآن (استاد راهنما : دکتر امینی )

23- ساخت  پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-Al20O3-Tio2به روش رسوب دهی الکتریکی روی زیر لایه فولاد و بررسی خواص خوردگی ، ساختاری و مکانیکی (استاد راهنما : دکتر علیزاده )

24- رسوب دهی الکترو فورتیک نانو ذرات TiO2به منظور ساخت فتو آند نانو ساختار در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگینه (استاد راهنما : دکتر مشرقی)

 

0