عناوین پایان نامه های گرایش خوردگی

۱-توليد پوشش نانو كامپوزيت Ni-Al2O3-TiO2 بر روي فولاد و بررسي خواص ساختاري - خوردگي و مكانيكي آن

۲-توليد پوشش هاي نانو كامپوزيت روي- هيدروكسي آپاتيت – اكسيد تيتانیوم به روش رسوب دهي الكتريكي و بررسي خواص خوردگي آنها

۳-بررسي عوامل موثر بر مورفولوژي سطحي پوشش آلومينايدي

۴-بررسي ساختاري، ريز ساختاري و رفتار خوردگي آلياژ حافظه دار نانو ساختار Fe-Mn-Si توليد شده به روش آلياژ سازي مكانيكي

۵-بررسي خواص ساختاري و رفتار خوردگي آلياژهاي حافظه دار نانو بلور TiNiCu توليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي

۶-ساخت نانو كامپوزيت­ها با استفاده از فرايند اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص ساختاري مكانيكي و خوردگي آنها

۷-ساخت آلياژهاي نانو شبه بلور (Al-Ni-Fe(Cr توسط آسياكاري مكانيكي و بررسي خواص ساختاري و رفتار خوردگي نمونه هاي آلياژي توليد شده از آن

۸-ايجاد ترکهاي عمودي در پوشش هاي سد حرارتي پايه زيركونيا و اثر آن بر رفتار خوردگي داغ

۹-ساخت آلياژهاي نانو شبه بلور Al-Cr(Mn)-Fe به روش آلياژهاي مكانيكي و بررسي ساختاري و رفتار خوردگي نمونه هاي آلياژي تهيه شده از آنها

۱۰-ساخت نانو كامپوزيت چند لايه فلزي نانو ساختار به روش اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص ساختاري ريز ساختاري مكانيكي و خوردگي آنها

۱۱-توليد كامپوزيت هاي چند لايه نانوساختار  Cu/Al/‎Mnبه روش اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص ساختاري ريزساختاري مكانيكي و خوردگي آنها

۱۲- ايجاد لايه بين فلزي غني از آلومینيوم بر سطح پوشش روكشي به روش آلومینيوم دهي پودري و اثر آن بر رفتار اكسيداسيون پوشش

۱۳-ساخت آلياژهاي نانو شبه بلور تك بعدي Al-Cu-Ni به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي خواص ساختاري و رفتار خوردگي آنها

۱۴-پوشش دهي تنگستن برهدف موليبدني لامپ توليد اشعه ايكس به روش پاشش پلاسمايي اتمسفري

۱۵-ساخت كامپوزيت هاي زمينه آلومينيومي تقويت شده با نانو ذرات شبه بلور Al- Cr-Fe به روش اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص ريز ساختاري و خوردگي آنها

۱۶-توليد پوشش هاي نانو كامپوزيتي نيكل - سيليسيوم به روش رسوب دهي الكتريكي و بررسي خواص آنها

۱۷-توليد پوشش نانو كامپوزيت نيكل - كاربيد سيلسيم- اكسيد آلومینيوم به روش رسوب دهي الكتريكي و بررسي خواص سايشي و خوردگي آنها

۱۸-تشكيل و مطالعه ريز ساختاري پوشش آلومينايد اصلاح شده با سريم به روش آلومينيوم دهي در مخلوط پودر حاوي نانو سريا

۱۹-ايجاد ومطالعه ريز ساختاري پوشش آلوميناید نفوذي تقويت شده بانانو ذرات اكسيد سريم بر آلياژ پايه نيكلی

۲۰-بررسي خواص ساختاري، مكانيكي و خوردگي كامپوزيت هاي نانو ساختار چند لايه آلومينيوم - آلومينيوم شيشه ساخته شده به روش اتصال نوردي تجمعي

۲۱-تشكيل وارزيابي ريز ساختاري پوشش هاي آلومينايدي برفولاد زنگ نزن در دماي پایين

۲۲-رسوب دهي الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتي پايه نيكل تقويت شده باذرات شيشه فلز پايه نيكل بر روي سطح فولاد وبررسي ريز ساختار و مقاومت به خوردگي آنها

۲۳-سنتز مكانيكي پودر هاي نانو ساختارفولاد زنگ نزن آستنيتي نانو ساختارFe-Cr-Ni-Mn و برسي اثر عناصر آلياژي (منگنز و نيكل) برساختار و رفتار خوردگي قطعات بالك تهيه شده ازآنها

۲۴-تشكيل، ارزيابي ريز ساختاري ومطالعه رفتار اكسيداسيون پوشش آلومينايد اصلاح شده با زير كونيم به روش سمانتاسيو ن در مخلوط پودر حاوي نانو ذرات زير كونيا

۲۵-توليد پوشش هاي نانو كامپوزيتيNi-Si-TiO2 به روش رسوب دهي الكتريكي و بررسي رفتار خوردگي و مكانيكي پوشش ها

 

۲۶-رسوب دهي الكتريكي پوششهاي نانو ساختار آلومينيوم خالص و كامپوزيتAl‎/Al2O3 برروي سطح فولاد با استفاده از مايعات يوني و بررسي ريز ساختار و مقاومت به خوردگي آنها

۲۷-بررسي تاثير عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي و ريز ساختار پوشش هاي نانو كامپوزيتي نيكل - سيلیسيوم توليد شده به روش رسوب دهي الكتريكي

۲۸-رسوب دهي الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتي نيكل / موليبدن تقويت شده با ذرات شيشه - فلز پايه نيكل و بررسي خواص الكتروكاتاليستي آنها جهت كاربرد در پيل هاي سوختي متانول مستقيم

۲۹-توليد پوشش هاي نانو كامپوزيتي Ni-Mo/Al2O3 به روش رسوب دهي الكتريكي

۳۰-رسوب دهي الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتيNi-Cu/Al2o3 و بررسي خواص خوردگي و سايشي آنها

۳۱-رسوب دهي الكتريكي پوشش نانو كامپوزيت A l/TiO2 بر سطح فولاد با استفاده از مايعات يوني وبررسي ريز ساختار و مقاومت به خوردگي آنها

۳۲-ايجاد پوشش آلومينيوم سراميك برفولاد زنگ نزن مارتنزيتي مورد استفاده در پره هاي كمپرسور توربين گازي و ارزيابي ريز ساختار و رفتار خوردگي آنها