لیست پایان نامه های گروه الکتروسرامیک

۱-مطالعه مكانيزم تشكيل ساختار نانوبلور/ آمورف پيزوالكتريك بدون سرب بيسموت-سديم باريم تيتانات در حين آلياژسازي مكانيكي و ارزيابي رفتار الكتريكي و حرارتي آن

۲-سنتز به روش شيميايي خواص ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت Co-Mn-Znمورد استفاده در هايپر ترميا با كنترل هوشمند دما

۳-بررسي مكانيزم توليد الكتروسراميك نانو بلور / آمورف تيتانات كلسيم - مس در حين فرايند مكانوشيميايي و ارزيابي رفتار الكتريكي و حرارتي آن

۴-بررسي ساختار خواص الكتريكي و خواص مغناطيسي فرويت بيسموت آلاييده شده با عنصر لانتانيوم

۵-فرآوري شيميايي نانو ذرات سراميكي فريت كبالت و مطالعه ويژگيهاي ساختاري مغناطيسي و مگنتواپتيكي آن و بررسي اثر عناصر افزودني بر اين خواص

۶-توليد نانو ذرات كبالت مورد استفاده در سيالات مگنتورئولوژيكي به روش همرسوبي و بررسي رفتار كششی و فشاري آنها

۷-سنتز به روش شيميايي و بررسي خواص ساختاري مغناطيسي و الكتريكي نانو بلورهاي مولتي فروئيك BiFeO3

۸-سنتز به روش همرسوبي نانو ذرات فريت كبالت با افزودن Gu, Eu, Nd و بررسي ويژگيهاي ساختاري و مغناطيسي آن براي كاربرد در درمان سرطان به روش هايپرترميا

۹-بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فرويت منگنز- روي، سنتز شده به روش همرسوبي و كاربرد آن به عنوان عامل كنتراست T2در تصوير برداري تشديد مغناطيسی

۱۰-رسوب دهي الكتروفورتيك نانو ذرات به منظور ساخت فتوآند نانو ساختار در سلولهاي خورشيدي حساس شده با رنگينه

۱۱-سنتز نانوذرات فريت منگنز پوشش داده شده با پلي اتيلن گليكول، پلي اتيلن گليكول-كايتوزان، پلي اتيلن گليكول- كايتوزان-پالمتيك اسيد، به عنوان حامل داروي پاكليتكسل جهت درمان سرطان

۱۲-سنتز خميرTiO2 با استفاده از نانو ذراتTiO2 به روش سل-ژل به منظور استفاده در ساخت فتوآند نانو متخلخل سلول خورشيدي حساس شده با رنگينه

۱۳-بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي نانو ذرات فريت بيسموت آلاييده شده با عنصر گادولونيوم سنتز شده به روش همرسوبي

۱۴-بهينه سازي پارامترهاي سنتز واعمال خمير نانو ذراتTiO2 ساخته شده به روش سل- ژل به منظور بهبود خواص فوتوولتائيك فوتوآند متخلخل سلول خورشيدي حساس شده با رنگينه

۱۵-بررسي خواص مغناطيسی، نوري و ساختاري فيلم هاي فريت كبالت آلايیده شده با عناصر كمياب خاكي

۱۶-بهبود خواص فتوولتاييك فيلم نانو متخلخلTiO2 توليد شده به روش رسوبگذاري الكتروفورتيك نانو ذراتTiO2 مورد استفاده در ساخت فوتوآند سلولهاي خورشيدي حساس شده با رنگينه

۱۷-سنتز فيلم هاي سراميكي فريت كبالت به روش سل ژل و بررسي خواص مغناطيسي و نوري آنها

۱۸-بهينه سازي اجزاي سازنده سلول خورشيدي نانو ساختار حساس شده با رنگينه با استفاده از روش اسپكتروسكوپي امپدانس الكترو شيميايي

 

۱۹-ساخت خطوط رساناي جمع كننده جريان بر روي شيشه شفاف نيمه رسانا به روش آبكاري الكتريكي به منظور كاهش مقاومت سري سلول هاي خورشيديالكتروشيميايي نانو ساختار

۲۰-ساخت ومشخصه يابي كامپوزيت متخلخل تيتانات باريم/ نانوآكرمانيت باضريب پيزو الكتريسيته ي بالا براي مهندسي بافت استخوان

۲۱-بهينه سازي فرايند سنتز فريت كبالت تهيه شده به روش سل- ژل و بررسي اثر افزودن هولوميوم بر خواص ساختاري ومغناطيسي آن

۲۲-بررسي اثر اعمال ميدان مغناطيسي متناوب و ثابت بر سنتز نانو ذرات فريت مغناطيسي

۲۳-ايجاد لايه نازك شفاف رساناي نانوساختار اكسيد قلع آلائيده شده با فلوئور بر روي شيشه به روش پاشش حرارتي

۲۴-ساخت سلول خورشيدي نانو ساختار پروسكايتي يكپارچه و بررسي خواص فوتوولتائيك آن

۲۵-بهينه سازي پارامترهاي ريخته گري ژله اي كامپوزيت سراميكي دو جزئي آلومينا / نيتريدآلومينيوم

۲۶-اثر پارامترهاي ريخته گري ژله اي بر خواص بدنه خام اسپينل آلومينات منيزيم

۲۸-اعمال نانو لايهFTO/TiO2 هاي و شبكه نقره جمع كننده ي جريان برروي شيشه به روش پيروليز پاششي مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي نانو ساختار نسل سوم

۲۹-سنتز جوهر نانونقره مناسب براي چاپ مستقيم خطوط رساناي نقره جمع كننده جريان مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي نانو ساختار حساس شده با رنگينه

۳۰-اثر پارامترهاي ريخته گري ژله اي برخواص بدنه ي خام ايتريم آلومينيوم گارنت

۳۱-توليد پودر هاي نانو ساختار فريت منيزيم - كادميوم با روش سل -ژل احتراقي و بررسي ريز ساختار و خواص مغناطيسي آنها