ردیف

گرایش

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان سمینار

۱

خوردگی

حامد شیبانی

۹۴۱۶۴۰۰۲

اثر استفاده از جريان ضرباني برريز ساختار و خواص پوشش هاي رسوب الكتريكي

۲

خوردگی

محمد رضا عباسی

۹۴۱۶۴۰۰۳

بررسي خواص الكترو كاتاليستي پوشش هاي نانو كامپوزيتي توليد شده به روش رسوب دهي الكتريكي

۳

خوردگی

محمد صالح عطایی نیا

۹۴۱۶۴۰۰۴

معرفي و كارايي بايو سنسورهاي الكتروشيميايي

۴

خوردگی

مهسا عوض زاده

۹۴۱۶۴۰۰۵

بررسي خواص آلياژهاي حافظه دار

۵

خوردگی

فرهاد فاطمی

۹۴۱۶۴۰۰۶

روش هاي ارزيابي آزمايشگاهي خوردگي داغ

۶

خوردگی

سعید قاسمی نژاد

۹۴۱۶۴۰۲۸

.

۷

سرامیک

میترا ارجمند

۹۴۱۶۴۰۰۷

سراميك هاي شفاف به روش ريخته گري ژلي

۸

سرامیک

رضا رهنما

۹۴۱۶۴۰۰۸

خواص پيزو سراميك هاي مدل ۱-۳ وبررسي خواص الكتريكي آنها

۹

سرامیک

میترا عباسلو

۹۴۱۶۴۰۰۹

بررسي ريخته گري دوغابي در ساخت سراميك هاي پيشرفته

۱۰

سرامیک

محسن فرودی

۹۴۱۶۴۰۱۱

سنتز خمير گرافيت مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي و پارامترهاي موثر بر خواص الكتريكي آنها

۱۱

سرامیک

کیا مهر مالکی

۹۴۱۶۴۰۱۲

پارامترهاي موثر برلايه نازك پروسكايت در سلول هاي خورشيدي پروسكايتي بدون ماده انتقال دهنده حفره

۱۲

شناسایی

الهام بهرامی

۹۴۱۶۴۰۱۵

مروري برروش هاي الكتروشيميايي مورد استفاده در مطالعه رفتار الكتروكاتاليستي پيل هاي سوختي و بايو سنسورها

۱۳

شناسایی

فروغ دانایی فر

۹۴۱۶۴۰۱۷

ساخت ، مشخصه يابي و بررسي زيست فعالي و خواص بيو لوژيكي نانو ذرات بيو گلاس

۱۴

شناسایی

حسن شاکر

۹۴۱۶۴۰۲۰

بررسي ساختار اتمي و قابليت شيشه اي شدن و خواص مغناطيسي آلياژهاي شيشه اي پايه آهن كبالت

۱۵

شناسایی

عادل محمد علی تبار

۹۴۱۶۴۰۲۱

ساخت بيو گلاس هاي مزو متخلخل و بررسي رهايش دارو ،زيست فعالي و زيست سازگاري آنها

۱۶

شناسایی

مژگان مراد زاده

۹۴۱۶۴۰۲۲

مواد معدني انتقال دهنده حفره مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پروسكايتي

۱۷

شناسایی

حسین مرسیان

۹۴۱۶۴۰۲۳

بررسي خواص آنتي باكتريال نانو ذرات سراميكي

۱۸

شناسایی

فاطمه عبادی

۹۴۱۶۴۰۳۴

روابط رياضي حاكم برتشكيل و رشد پوشش هاي نفوذي حالت جامد