گروه الکتروسرامیک نخستین گروه شکل گرفته در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شیراز است. گروه الکتروسرامیک با توجه به هم­جواری با صنایع برتر کشور در حوزه سرامیک­های الکتریکی، نوری و مغناطیسی و نیز نقش حیاتی این گروه از مواد در ساخت مواد و سامانه­های پیشرفته تشکیل شد. این گروه از دو عضو هیأت علمی با مرتبه استاد و دانشیار بهره می­گیرد و عمدتاً در زیرشاخه ­های تخصصی سرامیک­های مغناطیسی، سلول های خورشیدی حساس شده با رنگینه و نانوفناوری فعال است.