لیست فارغ التحصیلان ورودی ۸۹-۹۰ الکتروسرامیک

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

حامد احمدی اردکانی

۸۸۱۶۴۰۰۱

بررسي مكانيزم توليد الكتروسراميك نانو بلور / آمورف تيتانات كلسيم - مس در حين فرايند مكانوشيميايي و ارزيابي رفتار الكتريكي و حرارتي آن

مرتضی علیزاده

رسول امینی

۹۰/۱۱/۱۲

ابراهیم شریفی

۸۸۱۶۴۰۰۲

سنتز به روش شيميايي خواص ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت Co-Mn-Znمورد استفاده در هايپر ترميا با كنترل هوشمند دما

هومان شکرالهی

------

۹۰/۶/۱۲

روح اله صافی نجف آبادی

۸۸۱۶۴۰۰۳

سنتز به روش شيميايي و بررسي خواص ساختاري مغناطيسي و الكتريكي نانو بلورهاي مولتي فروئيك BiFeO3

هومان شکرالهی

رضا خلیفه

۹۰/۱۱/۹

محمد رضا غضنفری

۸۸۱۶۴۰۰۴

مطالعه مكانيزم تشكيل ساختار نانوبلو/ آمورف پيزوالكتريك بدون سرب بيسموت-سديم باريم تيتانات در حين آلياژسازي مكانيكي و ارزيابي رفتار الكتريكي و حرارتي آن

رسول امینی

مرتضی علیزاده

۹۰/۶/۲۲

 

لیست فارغ التحصیلان خوردگی ورودی ۹۰-۸۹

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

فرشید طهماسبی

۸۹۱۶۴۰۰۶

توليد پوشش نانو كامپوزيت Ni-AL2o3-Tio2 بر روي فولاو و بررسي خواص ساختاري - خوردگي و مكانيكي آن

مرتضی علیزاده

رسول امینی

۹۲/۶/۲۶

محمد میرک

۸۹۱۶۴۰۰۸

توليد پوشش هاي نانو كامپوزيت روي- هيدروكسي آپاتيت – اكسيد تيتانبوم به روش رسوب دهي الكتريكي و بررسي خواص خوردگي آنها

مرتضی علیزاده

رسول امینی

۹۱/۶/۲۹

علی شمسی پور

۸۹۱۶۴۰۰۵

بررسي ساختاري، ريز ساختاري و رفتار خوردگي آلياژ حافظه دار نانو ساختار Fe-Mn-Si توليد شده به روش آلياژ سازي مكانيكي

رسول امینی

مرتضی علیزاده

۹۱/۶/۲۷

فاطمه علیجانی

۸۹۱۶۴۰۰۷

بررسي خواص ساختاري و رفتار خوردگي آلياژهاي حافظه دار نانو بلور TiNiCu توليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي

رسول امینی

مرتضی علیزاده

۹۱/۶/۲۷