نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

سمیه امیری

۸۹۱۶۴۰۰۱

سنتز به روش همرسوبي نانو ذرات فريت كبالت با افزودن Gu, Eu, Nd و بررسي ويژگيهاي ساختاري و مغناطيسي آن براي كاربرد در رمان سرطان به روش هايپرترميا

هومان شکرالهی

علی مشرقی

۹۱/۱۰/۲۴

محمد حسین بصیری

۸۹۱۶۴۰۰۲

بررسي ساختار خواص الكتريكي و خواص مغناطيسي فرويت بيسموت آلاييده شده با عنصر لانتانيوم

هومان شکرالهی

علی مشرقی

۹۱/۱۲/۲۳

یاسر محمدی فر

۸۹۱۶۴۰۰۳

فرآوري شيميايي نانو ذرات سراميكي فريت كبالت و مطالعه ويژگيهاي ساختاري مغناطيسي و مگنتواپتيكي آن و بررسي اثر عناصر افزودني بر اين خواص

هومان شکرالهی

علی مشرقی

۹۲/۶/۳۱

میلاد ملازمی

۸۹۱۶۴۰۰۴

توليد نانو ذرات كبالت مورد استفاده در سيالات مكنتورئلوژيكي به روش همرسوبي و بررسي رفتار كشش و فشاري آنها

هومان شکرالهی

بابک هاشمی

۹۱/۱۲/۲۳

 

لیست فارغ التحصیلان خوردگی ورودی ۹۱-۹۰

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایانامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

حسین اکبری بنی

۹۰۱۶۴۰۰۶

ساخت نانو كامپوزيتهاي با استفاده از فرايند اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص ساختاري مكانيكي و خوردگي آنها

علیزاده

امینی

۹۲/۴/۱۰

میثم امینی

۹۰۱۶۴۰۰۷

ساخت آلياژهاي نانو شبه بلور Al-Ni-Fe(Cr) توسط آسياكاري مكانيكي و بررسي خواص ساختاري و رفتار خوردگي نمونه هاي آلياژي توليد شده از آن

امینی

علیزاده

۹۲/۶/۳۱

نیما پور صفر

۹۰۱۶۴۰۰۸

ايجاد تركهاي عمودي در پوشش هاي سد حرارتي پايه زيركونيا و اثر آن بر رفتار خوردگي داغ

فرهاد شهریاری

علی مشرقی

۹۲/۶/۲۷

محمد مهدی سرو کلوی حقیقی

۹۰۱۶۴۰۰۹

ساخت آلياژهاي نانو شبه بلور Al-Cr(Mn)-Fe به روش آلياژهاي مكانيكي و بررسي ساختاري و رفتار خوردگي نمونه هاي آلياژي تهيه شده از آنها

رسول امینی

مرتضی علیزاده

۹۲/۶/۲۶

محمد سمیعی

۹۰۱۶۴۰۱۰

ساخت نانو كامپوزيت چند لايه فلزي نانو ساختار به روش اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص ساختاري ريز ساختاري مكانيكي و خوردگي آنها

مرتضی علیزاده

رسول امینی

۹۲/۶/۲۳

مهرانگیز کنکرنی

۹۰۱۶۴۰۱۱

توليد كامپوزيت هاي چند لايه نانوساختار cu/Al/Mnبه روش اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص ساختاري ريزساختاري مكانيكي و خوردگي آنها

مرتضی علیزاده

رسول امینی

۹۲/۶/۳۰

سمیرا محسنی

۹۰۱۶۴۰۱۲

ايجاد لايه بين فلزي غني از آلومنيوم بر سطح پوشش روكشي به روش آلومنيوم دهي پودري و اثر آن بر رفتار اكسيداسيون پوشش

فرهادشهریاری

هومان شکرالهی

۹۲/۶/۲۷

زهرا نعمتی

۹۰۱۶۴۰۱۳

ساخت آلياژهاي نانو شبه بلور تك بعدي Al-Cu-Ni به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي خواص ساختاري و رفتار خوردگي آنها

رسول امینی

مرتضی علیزاده

۹۲/۶/۲۵