معرفـــی دانشــکده

دانشکده مهندسی و علم مواد در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش الکتروسرامیک فعالیت خود را آغاز نمود. تعداد اعضای هیأئت علمی دانشکده ۶ نفر شامل ۲۱ نفر با مرتبه استاد ، سه نفر با مرتبه دانشیار و باقی استادیار هستند. این دانشکده دارای سه گرایش کارشناسی ارشد شامل الکتروسرامیک، خوردگی و حفاظت از مواد و شناسایی و انتخاب مواد و یک گرایش دکتری در زمینه مواد پیشرفته است. در گرایش الکتروسرامیک تمرکز تحقیقات بر ساخت مواد سرامیکی با خواص الکتریکی، نوری و مغناطیسی معین است...(ادامه مطلب)